جناب آقای دکتر محمد نقی فرمهینی فراهانی سخنران همایش در برنامه صبح

دکتر محمد نقی فرمهینی فراهانی
استاد گروه روان شناسی عمومی دانشگاه خوارزمی و از سخنرانان همایش .

موضوع سخنرانی:مشاوره و روان درمانی چند فرهنگی

نظرات