دکتر محسن ایمانی مدیریت کارگاه آموزشی بعد از ظهر همایش

smpl

دکتر محسن ایمانی

روان‌شناس ایرانی و استاد دانشگاه تربیت مدرس و از اساتید طرح جامع آموزش خانواده و استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

موضوع کارگاه:” ازدواج موفق و خانواده سالم، چرا و چگونه؟” “

نظرات