دکتر حمید پور شریفی مدیریت کارگاه آموزشی بعد از ظهر همایش

pour sharifi

دکتر حمید پور شریفی . دکتری روان شناسی سلامت .

یکی از سخنرانان کلیدی ومسئول کمیسیون تخصصی ازدواج موفق و خانواده سالم  .
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی کشور .

موضوع کارگاه:” فنون مقابله با پیمان شکنی “

 

نظرات