دکتر حمید پور شریفی سخنران همایش در برنامه صبح

pour sharifi

دکتر حمید پور شریفی . دکتری روان شناسی سلامت .

یکی از سخنرانان کلیدی ومسئول کمیسیون تخصصی ازدواج موفق و خانواده سالم.
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی کشور .
عنوان سخنرانی (( نگاهی روانشناختی به تعالی خانواده))

نظرات