سرکار خانم زهرا سادات نریمان وند

توسط
در همکاران

nariman vand

زهرا سادات نریمان وند

فوق لیسانس روانشناسی
از اساتید دانشگاه جامع علمی و کاربردی
نماینده اداره کل بهزیستی استان در ستاد همایش

نظرات