دکتر محمد قمری

توسط
در اساتید و داوران

ghamari

دکتر محمد قمری
دکتری تخصصی مشاوره .
استاددانشگاه آزاد اسلامی کرج و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ابهر .
مدیر مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره حیات .
وعضو شورای سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان البرز .

نظرات