دکتر محمد رضا بلیاد

توسط
در اساتید و داوران

photo_2017-10-23_17-59-09

دکتر محمد رضا بلیاد
۱-رییس دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
۲-رییس سازمان نظام روانشناسی ومشاوره استان البرز
۳-رییس خانه روانشناسان ، مشاوران وحرف یاورانه استان البرز
۴-رییس انجمن علمی روانشناسی تربیتی استان البرز
۵-مدیر مسئول مرکز خدمات روانشناختی رهنمون در استان البرز

نظرات