دکتر حمید پور شریفی

توسط
در اساتید و داوران

pour sharifi

دکتر حمید پور شریفی . دکتری روان شناسی سلامت .

یکی از سخنرانان کلیدی ومسئول کمیسیون تخصصی ازدواج موفق و خانواده سالم.
عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی کشور .

نظرات