خانم دکتر گیتی همتی راد

توسط
در اساتید و داوران

hemati

 خانم دکتر گیتی همتی راد .
استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان البرز .
دکتری تخصصی روانشناسی سلامت .
مدیر مسئول مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی راد

نظرات